Mitac MIO A701


Mitac MIO A701


Mitac MIO A701


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇÛÓØÓ 2005

117 × 59 × 22 ãã
150 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.7 ÈæÕå - 41 × 54 ãã
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã - 128 ãíÌÇ Ñæã
MMC/SD ÍÊì 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2
USB ÇÕÏÇÑ 1.0

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
Intel PXA270 520 MHz
SMS, MMS, Email, InstantMessaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML(IE 4.0
GPS íæÌÏ ãÚ SiRF Star III chipset
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion 1300 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 4 Ó

ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


Mitac MIO A701


Mitac MIO A702

 

Mitac MIO 8870

 


RSS Feed: Mitac MIO A701 (  )