Mitac MIO A501


Mitac MIO A501


Mitac MIO A501


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2007

95.7 × 59.6 × 20.7 ãã
135 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.7 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

256 ãíÌÇ ááÊÎÒíä - 64 ãíÌÇ ÑÇã
SD/MMC, SDIO

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
USB ÇÕÏÇÑ 1.1

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Windows Mobile 5 AKU3.3
Chipset TI OMAP 850
CPU 200 MHz ARM926EJ-S
SMS, MMS, Email, InstantMessaging
WAP 2.0/xHTML, HTML 4.0
GPS íæÌÏ ãÚ SiRF Star III chipset
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÑÕÇÕì

< Li-Ion 1050 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 30 Ï

ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
Car antenna connector
Customized Today screen
eUtility - E-viewer - Mio Menu

 

100 %


Mitac MIO A501


Mitac MIO A502

 

Mitac MIO A702

 


RSS Feed: Mitac MIO A501 (  )