Mitac MIO 8870


Mitac MIO 8870


Mitac MIO 8870


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2004

110 × 49 × 21 ãã
120 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 35 × 44 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

32 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
MMC/SD ÍÊì 1 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 2003 SE Smartphone
Intel PXA262 200 MHz
SMS, MMS, Email, InstantMessaging
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion 1050 mAh
ÍÊì 100 Ó
ÍÊì 4 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/MP4
Screen Saver ãÊÍÑßÉ

 

100 %


Mitac MIO 8870


Mitac MIO A701

 

Mitac MIO 8860

 


RSS Feed: Mitac MIO 8870 (  )