Mitac MIO 8380


Mitac MIO 8380


Mitac MIO 8380


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2003

97 × 52 × 30 ãã
143 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 35 × 44 ãã - 8 ÓØæÑ
ÔÇÔÉ LCD ÎÇÑÌíå - 48 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æ ãÄáÝ äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

16 ãíÌÇ ÑÇã - 32 ãíÌÇ Ñæã
MMC/SD

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ

0.1 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 352 × 288 ÈßÓá (CIF)
áÇ íæÌÏ


Microsoft Smartphone 2002
Intel PXA255 200 MHz
SMS, EMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÝÖì

< Li-Po 1050 mAh
ÍÊì 100 Ó
ÍÊì 3 Ó

SyncML
ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá WMV/MP4
ÊÓÌíá 30 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã
ãÔÛá MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR

 

100 %


Mitac MIO 8380


Mitac MIO 8390

 

 


RSS Feed: Mitac MIO 8380 (  )