InnoStream INNO P10


InnoStream INNO P10


InnoStream INNO P10


(2G (GSM
Mini-SIM
íæäíæ 2005

91.9 × 44 × 23.8 ãã
94 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÑÈÇÚíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ ãÚ ÓãÇÚÇÊ ÇÓÊíÑíæ
3.5 áÇ íæÌÏ
ÕæÊ ãÌÓã Sound 3D

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
RS-MMC

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ ÍÊì 90 ÏÞíÞå
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, EMail
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
3 ÇáÚÇÈ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
ÇÓæÏ - ÝÖì - ÇÍãÑ

< Li-Ion 830 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
Stopwatch
Bio-rhythm
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/MP4
ÞÇãæÓ ÇäÌáíÒì - Õíäì
æÖÚ ÇáØíÑÇä Flight Mode

 

100 %


InnoStream INNO P10


InnoStream INNO A10

 

InnoStream INNO 75

 


RSS Feed: InnoStream INNO P10 (  )