InnoStream INNO A20


InnoStream INNO A20


InnoStream INNO A20


(2G (GSM
Mini-SIM
íæäíæ 2005

93.9 × 46.4 × 23 ãã
105 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá
ÔÇÔÉ TFT ÎÇÑÌíå 256 ÇáÝ áæä - 96 × 96 ÈßÓá

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 1000 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
64 / 128 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
MMC

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, EMail
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ

< Li-Ion

ãÊäÈÆ äÕì
Stopwatch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC/MP4

 

100 %


InnoStream INNO A20


 

InnoStream INNO A10

 


RSS Feed: InnoStream INNO A20 (  )