InnoStream INNO A10


InnoStream INNO A10


InnoStream INNO A10


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2004

90 × 43 × 24 ãã
86 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÑÈÇÚíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíÉ 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 800 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
128 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 960 ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, EMail
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
ÝÖì - ÇÒÑÞ

< Li-Ion
ÍÊì 160 Ó
ÍÊì 4 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
Stopwatch
Bio-rhythm
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/3GP

 

100 %


InnoStream INNO A10


InnoStream INNO A20

 

InnoStream INNO P10

 


RSS Feed: InnoStream INNO A10 (  )