InnoStream INNO 99


InnoStream INNO 99


InnoStream INNO 99


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

87 × 46 × 24 ãã
91 ÌÑÇã
ãÄÔÑ 7 ÇáæÇä (áãÈå - LED )
3 ÇáæÇä ÇÖÇÁå ááæÍÉ ÇáãÝÇÊíÍ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 11 ÓØÑ
ÔÇÔÉ STN ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æ ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ

< Li-Ion 720 mAh
ÍÊì 100 Ó
ÍÊì 6 Ó

Stopwatch
Bio-rhythm
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Screen Saver
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ÇãÊÏÇÏ ÇáÕæÑ WBMP, JPG, GIF , PNG
ÇãÊÏÇÏ ÇáÕæÊ MIDI, MIDI, i-Melody, AMR, SMAF

 

100 %


InnoStream INNO 99


InnoStream INNO 55

 

InnoStream INNO 90

 


RSS Feed: InnoStream INNO 99 (  )