InnoStream INNO 80


InnoStream INNO 80


InnoStream INNO 80


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

90 × 44 × 22 ãã
97 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 11 ÓØÑ
ÔÇÔÉ STN ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

0.1 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 352 × 288 ÈßÓá (CIF)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ ÌÇÝÇ
ÇÓæÏ - ÇÈíÖ - ÝÖì

< Li-Ion 720 mAh
ÍÊì 100 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
Stopwatch
Bio-rhythm
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Screen Saver
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÌãíá ÕæÑ
3 ÇáæÇä ÇÖÇÁå ááæÍÉ ÇáãÝÇÊíÍ

 

100 %


InnoStream INNO 80


InnoStream INNO 89

 

InnoStream INNO 120

 


RSS Feed: InnoStream INNO 80 (  )