InnoStream INNO 78


InnoStream INNO 78


InnoStream INNO 78


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

84 × 43 × 23 ãã
85 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 11 ÓØÑ
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 250 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion

ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Screen Saver
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÕæÑ

 

100 %


InnoStream INNO 78


InnoStream INNO 79

 

InnoStream INNO 30

 


RSS Feed: InnoStream INNO 78 (  )