InnoStream INNO 70


InnoStream INNO 70


InnoStream INNO 70


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

90 × 52 × 22 ãã
88 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 11 ÓØÑ
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíå 256 áæä

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 250 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
4 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
ÇáÚÏÓÉ ÊÏæÑ 180 ÏÑÌÉ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion
ÍÊì 105 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ÊÍæíá ÚãáÇÊ
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Screen Saver
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÕæÑ

 

100 %


InnoStream INNO 70


InnoStream INNO 30

 

InnoStream INNO 55

 


RSS Feed: InnoStream INNO 70 (  )