InnoStream INNO 55


InnoStream INNO 55


InnoStream INNO 55


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáËÇäì ãä 2004

85 × 42 × 21.6 ãã
88 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 11 ÓØÑ

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ ãÚ ÓãÇÚÇÊ ÇÓÊíÑíæ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 800 ÇÓã
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS. EMail
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion 830 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
Stopwatch
Bio-rhythm
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Remote control for IR

 

100 %


InnoStream INNO 55


InnoStream INNO 70

 

InnoStream INNO 99

 


RSS Feed: InnoStream INNO 55 (  )