InnoStream INNO 50


InnoStream INNO 50


InnoStream INNO 50


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

88.6 × 44.5 × 22.5 ãã
90 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 11 ÓØÑ
ÔÇÔÉ STN ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä - 96 × 96 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ ãÚ ÓãÇÚÇÊ ÇÓÊíÑíæ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 250 ÇÓã
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
12 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 960 ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP 1.2.1
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
ÝÖì

< Li-Ion
ÍÊì 100 Ó
ÍÊì 3 Ó

Ãáå ÍÇÓÈÉ
ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá áæÌæåÇÊ

 

100 %


InnoStream INNO 50


InnoStream INNO 75

 

InnoStream INNO 36

 


RSS Feed: InnoStream INNO 50 (  )