InnoStream INNO 36


InnoStream INNO 36


InnoStream INNO 36


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáËÇäì ãä 2005

80 × 43 × 23.8 ãã
76 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 143 ÈßÓá
ÔÇÔÉ STN ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP 1.2.1
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÍãÑ - ÝÖì

< Li-Ion

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Screen Saver
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÕæÑ

 

100 %


InnoStream INNO 36


InnoStream INNO 50

 

InnoStream INNO 79

 


RSS Feed: InnoStream INNO 36 (  )