InnoStream INNO 30


InnoStream INNO 30


InnoStream INNO 30


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2004

82 × 42 × 21 ãã
76 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 11 ÓØÑ
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 800 ÇÓã
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ

< Li-Ion 830 mAh
ÍÊì 200 Ó
ãä 3 Çáì 6 Ó

StopWatch
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Screen Saver
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÕæÑ
ÞÇãæÓ T9 - Ãáå ÍÇÓÈÉ

 

100 %


InnoStream INNO 30


InnoStream INNO 78

 

InnoStream INNO 70

 


RSS Feed: InnoStream INNO 30 (  )