InnoStream INNO 110


InnoStream INNO 110


InnoStream INNO 110


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2003

80 × 43 × 20 ãã
80 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ LCD Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 144 ÈßÓá - 10 ÓØæÑ
ÔÇÔÉ ÎÇÑÌíå - 64 × 80 ÈßÓá

Polyphonic 40 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS áÇ íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS
WAP 1.2.1
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
FM
íæÌÏ

< Li-Ion 740 mAh
ÍÊì 100 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
Stopwatch
Bio-rhythm
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Screen Saver
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ

 

100 %


InnoStream INNO 110


InnoStream INNO 120

 

InnoStream INNO 100

 


RSS Feed: InnoStream INNO 110 (  )