i-mobile TV 530


i-mobile TV 530


i-mobile TV 530


(2G (GSM
Mini-SIM
ÓÈÊãÈÑ 2008

112 × 50 × 16.4 ãã
105 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.4 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
íæÌÏ
microSD ÍÊì 1 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB miniUSB

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1100 mAh
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 3 Ó æ 30 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
Stop watch
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP4/3GP
Yamaha Audio Amplifier
ÇÓÊÞÈÇá ÈË ÇáÊáíÝÒíæä TV tuner

 

100 %


i-mobile TV 530


i-mobile 627

 

i-mobile TV 523

 


RSS Feed: i-mobile TV 530 (  )