i-mobile Hitz 212


i-mobile Hitz 212


i-mobile Hitz 212


(2G (GSM
Mini-SIM ÎØíä
ÇßÊæÈÑ 2009

105 × 46 × 13.3 ãã
80 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
128 × 160 ÈßÓá - 1.77 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 300 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
íæÌÏ
microSD ÍÊì 1 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS áÇ íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
USB íæÌÏ

0.1 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 352 × 288 ÈßÓá (CIF)
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
FM
íæÌÏ
Black-Green, Silver-Blue, Silver-Orange, Pink

< Li-Ion 750 mAh
ÍÊì 240 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãÔÛá MP3
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ

 

100 %


i-mobile Hitz 212


i-mobile TV 658 Touch & Move

 

i-mobile Hitz 210

 


RSS Feed: i-mobile Hitz 212 (  )