i-mate Ultimate 7150


i-mate Ultimate 7150


i-mate Ultimate 7150


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÝÈÑÇíÑ 2007

110 × 74 × 18 ãã
180 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíÉ - 128 × 128 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå
640 × 480 ÈßÓá - 3.8 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

128 ãíÌÇ ÑÇã - 256 ãíÌÇ Ñæã
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA
Wi-Fi 802.11 b/g/e/i
ÇÕÏÇÑ 2.0 ãÚ A2DP
Infrared íæÌÏ
USB miniUSB

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
0.3 ãíÌÇ ÈßÓá (VGA)


Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
Intel Bulverde 520 MHz
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM ÇÓÊÑíæ
ÝÖì

< Li-Ion 1400 mAh

File manager
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá WMV/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
ãÎÑÌ TV out ( ÇãßÇäíÉ ÊæÕíáå Úáì ÇáÊáÝÇÒ )
ãÔÛá MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR

 

100 %


i-mate Ultimate 7150


i-mate Ultimate 8150

 

i-mate Ultimate 6150

 


RSS Feed: i-mate Ultimate 7150 (  )