i-mate Sp5m


i-mate Sp5m


i-mate Sp5m

åÐÇ ÇáãæÏíá ÚãáíÇ ãØÇÈÞ áÜ Qtek 8300

(2G (GSM
Mini-SIM
ÇÛÓØÓ 2005

107.5 × 46.2 × 17.5 ãã
106 ÌÑÇã
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT Ü 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 33 × 45 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã - 64 ãíÌÇ Ñæã
miniSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
Wi-Fi 802.11b
ÇÕÏÇÑ 1.1
Infrared íæÌÏ
USB miniUSB ÇÕÏÇÑ 1.1

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone
Chipset TI OMAP 730
CPU 200 MHz ARM926EJ-S
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ

< Li-Ion 1050 mAh
ÍÊì 250 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP3/AAC

 

100 %


i-mate Sp5m


i-mate Sp5

 

i-mate Sp4m

 


RSS Feed: i-mate Sp5m (  )