i-mate JAMin


i-mate JAMin


i-mate JAMin

åÐÇ ÇáãæÏíá ÚãáíÇ ãØÇÈÞ áÜ Qtek S200 æ O2 XDA Neo

(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÃæá ãä 2006

108 × 58 × 18.2 ãã
150 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå - 42 × 57 ãã
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã - 128 ãíÌÇ Ñæã
MMC/SD ÍÊì 2 ÌíÌÇ ÈÇíÊ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
Wi-Fi 802.11b/g
ÇÕÏÇÑ 2.0
Infrared íæÌÏ
USB miniUSB

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
CIF
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
Chipset TI OMAP 850
CPU 200 MHz ARM926EJ-S
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
Stylish black

< Li-Po 1200 mAh

ãÊäÈÆ äÕì
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


i-mate JAMin


i-mate SmartFlip

 

i-mate JASJAR

 


RSS Feed: i-mate JAMin (  )