Eten Glofiish M810


Eten Glofiish M810


Eten Glofiish M810


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇÈÑíá 2008

109.5 × 59 × 17.5 ãã
179 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 65 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã - 256 ãíÌÇ Ñæã
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA
Wi-Fi 802.11 b/g
ÇÕÏÇÑ 2.0
USB miniUSB

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
Auto Focus
íæÌÏ
0.3 ãíÌÇ ÈßÓá (VGA)
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
Samsung S3C 2442 500 MHz
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(HTML (PocketIE
GPS íæÌÏ ãÚ SiRF Star III chipset
áÇ íæÌÏ
FM
ÇÓæÏ

< Li-Ion 1530 mAh
ÍÊì 260 Ó
ÍÊì 6 Ó

ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
eBook reader
Windows MPlayer 10
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


Eten Glofiish M810


Eten Glofiish DX900

 

Eten Glofiish M750

 


RSS Feed: Eten Glofiish M810 (  )