Ericsson T65


Ericsson T65


Ericsson T65


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2001

105 × 49 × 21 ãã
94 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ ÇÍÇÏíÉ Çááæä
101 × 67 ÈßÓá - 6 ÓØæÑ

Monophonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 300 ÇÓã
ÇÎÑ 30 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 30 æÇÑÏÉ - 30 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS, Email, EMS
WAP 1.2.1
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Cosmic Blue, Stardust Yellow, Polar Blue

< Li-Ion
ãä 160 Çáì 300 Ó
ãä 2.5 Çáì 11 Ó

ãäÈå
ÓÇÚÉ
Profiles
ãÊäÈÆ äÕì
ÕæÑ ÎáÝíÇÊ
ÊÓÌíá 11 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã

 

100 %


Ericsson T65


Ericsson T66

 

Ericsson T39

 


RSS Feed: Ericsson T65 (  )