Ericsson T39


Ericsson T39


Ericsson T39


(2G (GSM
Mini-SIM
ÚÇã 2001

96 × 50 × 18 ãã
86 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ ÇÍÇÏíÉ Çááæä
101 × 54 ÈßÓá - 4 ÓØæÑ

Monophonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 510 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
áÇ íæÌÏ

GPRS íæÌÏ
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.0b
Infrared íæÌÏ

áÇ íæÌÏ


SMS, Email
WAP 1.2.1
GPS áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
Classic Blue, Icecap Blue, Rose White

< NiMH
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 11 Ó

ãäÈå
ÓÇÚÉ
Profiles
Active flip
ãÊäÈÆ äÕì
ÇÊÕÇá ÕæÊì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Voice answering

 

100 %


Ericsson T39


Ericsson T65

 

Ericsson A3618

 


RSS Feed: Ericsson T39 (  )