BenqSiemens S81


BenqSiemens S81


BenqSiemens S81


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÝÈÑÇíÑ 2006

109 × 48 × 13 ãã
99 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
176 × 220 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå - 31 × 39 ãã

Polyphonic, MP3, AAC ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
30 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíå
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.1
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ
0.3 ãíÌÇ ÈßÓá (VGA)
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÓæÏ - ÝÖì

< Li-Ion 920 mAh
ÍÊì 320 Ó
ÍÊì 4 Ó æ 50 Ï

iTap
Stop Watch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÔÛá MP3/AAC

 

100 %


BenqSiemens S81


BenqSiemens EF91

 

BenqSiemens EF51

 


RSS Feed: BenqSiemens S81 (  )