BenqSiemens P51


BenqSiemens P51


BenqSiemens P51


(2G (GSM
Mini-SIM
ãÇÑÓ 2006

122 × 60 × 20 ãã
170 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáå ÇáÍÑæÝ
ÚÕÇ ÊÍßã ÎãÇÓíÉ ÇáÇÊÌÇåÇÊ

ÔÇÔÉ TFT resistive ÊÚãá ÈÇááãÓ - 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.8 ÈæÕå - 42 × 57 ãã
ÇáÊÚÑÝ Úáì ÎØ ÇáíÏ

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã - 192 ãíÌÇ Ñæã
MMC/SDIO

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
Wi-Fi 802.11b/g, VoIP via WiFi
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
QCIF
áÇ íæÌÏ


Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
CPU 32-bit Intel XScale PXA272 416 MHz
SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ

< Li-Ion 1370 mAh
ÍÊì 150 Ó
ÍÊì 4 Ó

ÇæÇãÑ ÕæÊíå
ãÔÛá MP3/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office

 

100 %


BenqSiemens P51


BenqSiemens EF71

 

BenqSiemens EL71

 


RSS Feed: BenqSiemens P51 (  )