BenqSiemens EF91


BenqSiemens EF91


BenqSiemens EF91


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÝÈÑÇíÑ 2006

92 × 46.5 × 23.5 ãã
100 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá
240 × 320 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå - 30 × 40 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ
ÕæÊ ËáÇËì ÇáÇÈÚÇÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
32 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
HSPA
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB íæÌÏ

3.15 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 2048 × 1536 ÈßÓá
autofocus, LED flash
íæÌÏ
0.3 ãíÌÇ ÈßÓá (VGA)
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Arctic Silver

< Li-Ion 1000 mAh

ãÊäÈÆ äÕì
Stop Watch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC

 

100 %


BenqSiemens EF91


BenqSiemens E61

 

BenqSiemens S81

 


RSS Feed: BenqSiemens EF91 (  )