BenqSiemens EF71


BenqSiemens EF71


BenqSiemens EF71


(2G (GSM
Mini-SIM
ãÇíæ 2006

90 × 47 × 18.5 ãã
100 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíå ÇÍÇÏíÉ Çááæä - 128 × 64 ÈßÓá
176 × 220 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå - 34 × 45 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ
Equalizer 10-Band
ÕæÊ ÇÓÊÑíæ ËáÇËì ÇáÇÈÚÇÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 100 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 100 æÇÑÏÉ - 100 áã íÑÏ ÚáíåÇ
24 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
USB íæÌÏ

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS
WAP 2.0/xHTML, HTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Stellar Aluminum

< Li-Ion 750 mAh
ÍÊì 225 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÚÇáÌ ÕæÑ
ãÊäÈÆ äÕì
Stop Watch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC/WMA
ÊÓÌíá 20 ÈíÇä ÔÎÕì áßá ÇÓã

 

100 %


BenqSiemens EF71


BenqSiemens A38

 

BenqSiemens P51

 


RSS Feed: BenqSiemens EF71 (  )