BenqSiemens C81


BenqSiemens C81


BenqSiemens C81


(2G (GSM
Mini-SIM
ãÇÑÓ 2006

104 × 46.5 × 17.7 ãã
90 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
132 × 176 ÈßÓá - 1.8 ÈæÕå - 27 × 36 ãã

Polyphonic, MP3, AAC ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
23 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
RS-MMC

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB ÇÕÏÇÑ 2.0

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, EMail, Instant Messaging
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Piano Black

< Li-Ion 820 mAh
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 5 Ó

ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá MP3/AAC

 

100 %


BenqSiemens C81


BenqSiemens CF61

 

BenqSiemens E61

 


RSS Feed: BenqSiemens C81 (  )