BenQ T51


BenQ T51


BenQ T51


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇÛÓØÓ 2007

86.4 × 45.3 × 20.8 ãã
85.5 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíå ÇÍÇÏíÉ Çááæä - 1.0 ÈæÕå - 128 × 32 ÈßÓá
176 × 220 ÈßÓá - 1.8 ÈæÕå

Polyphonic 64, MP3, MIDI ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
23 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2
USB ÇÕÏÇÑ 1.1

2 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1600 × 1200 ÈßÓá
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
FM
íæÌÏ
Burnished graphite, Peach essence

< Li-lon 750 mAh
ÍÊì 150 Ó
ÍÊì 3 Ó æ 30 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
StopWatch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
æÙÇÆÝ Webcamera

 

100 %


BenQ T51


BenQ E72

 

BenQ T33

 


RSS Feed: BenQ T51 (  )