BenQ S80


BenQ S80


BenQ S80


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇæá ãä 2005

90 × 45 × 24 ãã
110 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíå 65 ÇáÝ áæä - 96 × 64 ÈßÓá
176 × 220 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå - 31 × 39 ãã

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
10 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
miniSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíå
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.1
Infrared íæÌÏ
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
LED flash
íæÌÏ
0.1 ãíÌÇ ÈßÓá (CIF)
ãÚ ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãßÇáãÇÊ ÝíÏíæ


SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÍãÑ - ÇÓæÏ

< Li-Ion 840 mAh
ÍÊì 300 Ó
ÍÊì 4 Ó

iTap
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ãÔÛá MP3/MP4
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÕæÑ

 

100 %


BenQ S80


BenQ M220

 

BenQ A520

 


RSS Feed: BenQ S80 (  )