BenQ M580


BenQ M580


BenQ M580


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇæá ãä 2006

88 × 44 × 22 ãã
95 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ CSTN Ü 65 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíå ÇÍÇÏíÉ Çááæä - 96 × 32 ÈßÓá
128 × 160 ÈßÓá - 1.8 ÈæÕå - 29 × 35 ãã

Polyphonic 40
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã
ÇÎÑ 10 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 10 æÇÑÏÉ - 10 áã íÑÏ ÚáíåÇ
2 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2
USB áÇ íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 ×480 ÈßÓá (VGA)
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
2 ÇáÚÇÈ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Mercury Silver, Ebony Black, Pearl White

< Li-Ion 870 mAh
ÍÊì 155 Ó
ÍÊì 5 Ó æ 30 Ï

ãÊäÈÆ äÕì
StopWatch
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ

 

100 %


BenQ M580


BenQ EL71

 

BenQ U700

 


RSS Feed: BenQ M580 (  )