BenQ A500


BenQ A500


BenQ A500


(2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáÇÎíÑ ãä 2004

83.5 × 45 × 23.1 ãã
98 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíÉ 4096 áæä
128 × 160 ÈßÓá - 1.9 ÈæÕå - 30 × 37 ãã

Polyphonic ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ - ãÄáÝ äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íÞæã ÈÇáÊÎÒíä ÍÊì 500 ÇÓã - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 30 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 30 æÇÑÏÉ - 30 áã íÑÏ ÚáíåÇ
20 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
Infrared íæÌÏ

0.3 ãíÌÇ ÈßÓá äÞÇÁ 640 × 480 ÈßÓá (VGA)
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, EMS, MMS
WAP 2.0/xHTML
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
5 ÇáÚÇÈ ãÚ ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÇáÚÇÈ
Electric Blue, Cool Pink, Funky Gold

< Li-Ion 700 mAh
ÍÊì 180 Ó
ÍÊì 3 Ó

Themes
ãÊäÈÆ äÕì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ÎáÝíÇÊ ááÔÇÔÉ
ÇãßÇäíÉ ÊÍãíá ÕæÑ
ÊÎÒíä 1000 ÑÓÇáå ÞÕíÑÉ
ÊÓÌíá 8 ÈíÇäÇÊ ÔÎÕíÉ áßá ÇÓã

 

100 %


BenQ A500


BenQ M350

 

BenQ S680c

 


RSS Feed: BenQ A500 (  )