AT&T Mustang


AT&T Mustang


AT&T Mustang


(3G (HSPA) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇßÊæÈÑ 2007

102 × 50 × 19.9 ãã
110 ÌÑÇã
áæÍÉ ãÝÇÊíÍ ßÇãáÉ ÇáÍÑæÝ
ÞÇÈá ááÇäÒáÇÞ ãä ÌåÊíä Dual slide design

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
240 × 320 ÈßÓá - 2.2 ÈæÕå

Polyphonic, MP3, WMA, WAV ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
íæÌÏ
3.5 íæÌÏ

64 ãíÌÇ ÑÇã - 128 ãíÌÇ Ñæã
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE ÇÕÏÇÑ 10
HSPA 1.8 Mbps
áÇ íæÌÏ
ÇÕÏÇÑ 1.2 ãÚ A2DP
USB ÇÕÏÇÑ 1.1

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãÍÇÏËÇÊ ÝíÏíæ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


Windows Mobile 6 Standard
Marvell Bulverde 416 MHz
SMS, MMS, Email, Instant Messaging
(WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
ÇÓæÏ

< Li-Po 1320 mAh
ÍÊì 240 Ó
ÍÊì 3 Ó

ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
File manager
ãÔÛá WMV/MP4
ÊØÈíÞÇÊ Pocket Office
ãÔÛá MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR

 

100 %


AT&T Mustang


AT&T SMT5700

 

AT&T 8525

 


RSS Feed: AT&T Mustang (  )