Amoi V810


Amoi V810


Amoi V810


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáËÇäì ãä 2006

94 × 50 × 28 ãã
128 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíÉ - 96 × 64 ÈßÓá - 1.0 ÈæÕå
176 × 220 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
35 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíÉ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
ÊÏæÑ ÇáÚÏÓÉ 180 ÏÑÌå
ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãÍÇÏËÇÊ ÝíÏíæ
CIF
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0
GPS íæÌÏ ãÚ ÏÚã æÙÇÆÝ A-GPS
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÝÖì

< Li-Ion 720 mAh
ÍÊì 120 Ó
ÍÊì 3 Ó

BREW
PC Sync
StopWatch
ÊæÞíÊ ÚÇáãì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
Audio & Video streaming

 

100 %


Amoi V810


Amoi E850

 

Amoi H815

 


RSS Feed: Amoi V810 (  )