Amoi H812


Amoi H812


Amoi H812


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáËÇäì ãä 2006

90 × 45 × 25 ãã
106 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ CSTN ÎÇÑÌíÉ 65 ÇáÝ áæä - 96 × 96 ÈßÓá - 1.1 ÈæÕå
176 × 220 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
36 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
áÇ íæÌÏ

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíÉ
áÇ íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 1024 ÈßÓá
ÇáÚÏÓÉ ÊÏæÑ 180 ÏÑÌå
ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãÍÇÏËÇÊ ÝíÏíæ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0
GPS áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÇÓæÏ - ÝÖì

< Li-Ion 720 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 8 Ó

PC Sync
StopWatch
ÊæÞíÊ ÚÇáãì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá H324M, MP3, H.263, MPEG4, AAC

 

100 %


Amoi H812


Amoi H815

 

Amoi H810

 


RSS Feed: Amoi H812 (  )