Amoi H801


Amoi H801


Amoi H801


(3G (UMTS) - 2G (GSM
Mini-SIM
ÇáÑÈÚ ÇáËÇäì ãä 2006

93 × 50 × 26 ãã
129 ÌÑÇã

ÔÇÔÉ TFT Ü 256 ÇáÝ áæä
ÔÇÔÉ OLED ÎÇÑÌíÉ - 96 × 64 ÈßÓá - 1.0 ÈæÕå
176 × 220 ÈßÓá - 2.0 ÈæÕå

Polyphonic, MP3 ãÚ æÌæÏ Vibration æÇãßÇäíÉ ÊÍãíá äÛãÇÊ
áÇ íæÌÏ
3.5 áÇ íæÌÏ

íæÌÏ - ÚÑÖ ÕæÑÉ ÇáãÊÕá
ÇÎÑ 20 ãßÇáãÉ ÕÇÏÑÉ - 20 æÇÑÏÉ - 20 áã íÑÏ ÚáíåÇ
7 ãíÌÇ ááÊÎÒíä
microSD

GPRS ÇÕÏÇÑ 10
EDGE áÇ íæÌÏ
384 ßíáæ ÈÇíÊ / ËÇäíÉ
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ (ÇÎÊíÇÑì)
USB íæÌÏ

1.3 ãíÌÇ ÈßÓá ÈäÞÇÁ 1280 × 960 ÈßÓá
ÊÏæÑ ÇáÚÏÓÉ 180 ÏÑÌå
ÇãßÇäíÉ ÇÌÑÇÁ ãÍÇÏËÇÊ ÝíÏíæ
QCIF
áÇ íæÌÏ


SMS, MMS, Email
WAP 2.0
GPS áÇ íæÌÏ
MIDP ÇÕÏÇÑ 2.0
áÇ íæÌÏ
íæÌÏ
ÝÖì

< Li-Ion 720 mAh
ÍÊì 200 Ó
ÍÊì 10 Ó

PC Sync
StopWatch
ÊæÞíÊ ÚÇáãì
ãäÙã ãæÇÚíÏ
ãÐßÑÇÊ ÕæÊíÉ
ãÔÛá H324M, MP3, H.263, MPEG4, AAC

 

100 %


Amoi H801


Amoi H802

 

Amoi H8

 


RSS Feed: Amoi H801 (  )